2012-03-12 Lake Naivasha, Kenya

2012-03-12  By fveronesi